Elaboració de documentals com a mètode didàctic de treball en grup

Actualment imparteixo docència en l’assignatura “La idea d’Europa a través de la Història”, en la qual em van assignar els cursos de primer de grau dels estudis de Filologia Hispànica i Catalana. Un dels problemes a què ens enfrontem, entre molts altres, va ser la motivació de l’alumnat, especialment en la dinàmica de treball en grup vinculat al temari. Per això vam dissenyar una activitat per realitzar en petit grup (entre 5-6 alumnes). Cada grup s’encarregaria de la realització i muntatge d’un documental aplicat a Mallorca sobre el temari de l’assignatura. El desenvolupament i implementació del nou Espai Europeu d’Educació Superior va aportar grans novetats, canvis profunds en els mètodes d’ensenyament / aprenentatge que van afectar per igual a tots els participants en aquest procés. Un dels nous aspectes, potser el més important, que van canviar amb la implementació d’aquest nou pla va ser el d’introduir l’avaluació per competències. Això va implicar, necessàriament, un canvi substancial en l’enfocament de les classes i de l’aprenentatge pròpiament dit. Es va potenciar la irrupció de classes participatives, seminaris i classes pràctiques enfront de la tradicional classe magistral. Per ser breus, i sintetitzant, podríem afirmar que es va passar d’un model en què el professorat fixava un temari i uns objectius per a un grup-classe estandarditzat a inculcar uns determinats coneixements, a un model que té com a meta que l’alumnat aconsegueixi desenvolupar unes competències bàsiques que li permetin exercir la seva activitat professional, que els capaciten per a la vida activa i que siguin capaços de enfrontar-se de forma autònoma a situacions complexes. I en aquest nou marc fixem la pràctica que hauria de desenvolupar l’alumnat. Una pràctica que abastés diferents competències, tant de treball en grup com individuals.

Les competències, entre altres, que perseguíem amb aquesta tasca van ser les següents:
1- Incentivar la investigació sobre la bibliografia d’un tema concret des de diferents punts de vista .
2- Seleccionar resumir i referenciar la bibliografia escollida.
3- Realitzar un guió amb els textos seleccionats.
4- Efectuar una exploració sobre el terreny per les corresponents enregistraments.
5- Potenciar les entrevistes a especialistes sobre la matèria.
6- Desenvolupar eines de tutorització contínua.
7- Implicar tots els participants del grup en el treball en grup.

Al llarg del mes de gener hem visualitzat a l’aula els 24 documentals que van sorgir de l’aposta inicial. D’aquests s’han seleccionat una mostra d’entre quatre i sis per a, posteriorment, poder visualitzar en diferents accions:
En primer lloc s’han publicat a YouTube tots i cadascun dels documentals , creant una carpeta a ” Campus – Extens ” perquè tots els alumnes de l’assignatura puguin utilitzar com a complement d’estudi temàtic.
En segon lloc es realitzarà una sessió de divulgació per a la comunitat universitària en general en què es podran veure una mostra dels més significatius , entre cinc i sis.
En tercer lloc es divulgaran en altres institucions i associacions part dels treballs realitzats .
Antoni Picazo Muntaner

Addenda: Adjunto link del documental ‘La mitificació del català en els Decrets de Nova Planta’.

YouTube Preview Image

Finalment els propers dia 25 i 26 de març, de 11 a 12’30 hem organitzat unes jornades al Ramon Llull, Aula de Graus, per tal d’exhibir els documentals. Amb el següent programa:

Dia 25

11-Les germanies.
11’30-La mitificació del català en els Decrets de Nova Planta
12-Una llum per als jueus.

 Dia 26

 11-L’Ajuntament de Palma
11’30-La Il.lustració a Mallorca.
12-L’església evangèlica a Mallorca.

Aiximateix, els cartells de les jornades han estat elaborats íntegrament pels alumnes. Lògicament estau tots convidats.

CARTEL1L