Cos, alteritat i cura (grup de treball PoAfEd)

El projecte COS, ALTERITAT I CURA és una línia de treball del projecte d’investigació “La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius” duita a terme pel grup de treball PoAfEd (poesia, afectes, educació). En aquest grup de treball s’integren professors d’educació secundària i d’universitat, investigadors en formació i estudiants de literatura.

Partint principalment del corpus de la poesia catalana del segle XXI, els objectius del projecte són 1) crear un espai de debat sobre els conceptes de cos, alteritat i cura en l’àmbit de l’educació secundària, aglutinats entorn de dos vectors: cossos diversos i violències, 2) elaborar un repositori de materials i de recursos docents per abordar aquests conceptes en relació amb la literatura i 3) organitzar una sèrie de seminaris i sessions de treball per compartir experiències.

 

MEMBRES:

Joan Bover, Maria Caldentey, Cristina Fernàndez, Inès Ferrer, Maria Inès Garcia Juan, Elisabet Gayà, Xesca Gomila, Ignacio Granell, Amaya Laraudogoiria, Maria Antònia Massanet, Maria Antònia Bibiloni, Meritxell Matas, Maria Palmer (coordinadora), Mercè Picornell, Catalina Pizà, Margalida Pons (coordinadora), Jerònia Quetgles, Montserrat Santandreu, Aina Sastre, Laura Torres, Margalida Tous.

 

ACTIVITATS I PROPOSTES DE FEINA: